สร้างความพร้อมให้ลูก เพิ่มทักษะชีวิต ให้เด็กครบทุกความฉลาด ที่สถาบัน “Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์”

Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์
ในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง เราในฐานะพ่อแม่เชื่อว่าทุกคนก็อยากให้ลูกนั้น ฉลาด เก่งรอบด้าน มีอนาคตที่ดี แต่อาจจะลืมไปว่า ความสำคัญของวัยเด็ก คือ การสร้างความทรงจำที่ดีในเรื่องการเรียนรู้ให้กับเด็ก มากกว่าการยัดเยียดหลักสูตรที่เด็กนั้นไม่ต้องการ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจะจดจำสิ่งที่เรียนรู้มาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทักษะชีวิตรอบด้านให้เด็ก ๆ เรามาเริ่มต้นกันที่ Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์ สถาบันเสริมทักษะชีวิตเด็ก ให้คิดเป็นเก่งรอบด้านกันค่ะ

Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์

Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์ คือใคร ?

เพราะการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ได้เริ่มที่ห้องเรียนเสมอไป เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ คือ การที่เด็กนั้นเรียนรู้ผ่าน การเล่นอย่างมีความสุข ที่ Quality kids ควอลิตี้ คิดส์คือสถาบันเสริมทักษะชีวิตเด็ก  สำหรับเด็กอายุ 1.5-12 ปี  ทางสถาบันมุ่งเน้นให้เด็กได้เพิ่มทักษะชีวิต คิดเป็นระบบ และครบทุกความฉลาด

การเรียนผ่านการเล่นนั้นส่งผลให้เด็กเข้าใจ Concept การสอนได้รวดเร็ว สร้างการจดจำที่ดี เด็กที่เรียนรู้ระบบ A.N.T  (Advanced Neurological Teaching) ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เด็กจะมีพัฒนาการของวงจรสมองที่เข้มแข็ง  ก่อให้เกิดความคิดหลากหลาย มีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดเป็นภาพ มีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงบทเรียนเข้ากับ โลกความเป็นจริงได้ ดังนั้นได้เรียนแล้วจะส่งผลลัพธ์ให้เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้านที่สำคัญกับการใช้ชีวิต ดังนี้

  1. สมาธิดี เมื่อเด็กได้จดจ่อกับกิจกรรมที่ทำ กิจกรรมนั้นจะส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการด้านสมาธิที่ดี
  2. คิดไว การเรียนรู้ผ่านเกมกิจกรรมที่ให้ลูกได้ลงมือทำเอง จะช่วยฝึกการทำงานของสมองทุกส่วนให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นระบบมากขึ้น
  3. มีความสุข ความสุขเกิดจากการเล่นที่ประสบความสำเร็จ เมื่อทำได้และทำสำเร็จความสุขจะต่อยอดให้ลูกสามารถทำงานที่ยากขึ้นในอนาคต ได้ดี
  4. ศรัทธาในตัวเอง สร้างให้เด็กมีความภูมิใจในตนเอง จะส่งผลในเด็กกล้าที่จะก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ที่สถาบัน Quality Kids จะมีการวางแนวคิดในการเริ่มต้นการเรียนให้กับเด็กๆ ที่เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เด็กๆ ก็จะได้พัฒนาความฉลาดกันอย่างเต็มที่ โดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกม และของเล่นจากทั่วโลก ซึ่งมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำกับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง คุณครูจะสอนวิธีการคิดแบบเป็นระบบ ซึ่งเด็กๆ ทุกคนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากคุณครูไปพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ ที่เด็กมีความสนใจ อยากที่จะทำในอนาคต

Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์

Quality kids ควอลิตี้ คิดส์ สอนอะไรกับเด็ก และแต่ละช่วงอายุเรียนอะไรบ้าง?

อย่างที่บอกไปค่ะว่าที่ควอลิตี้ คิดส์ ต้องการที่จะฝึกพัฒนาให้กับเด็กทุกคนที่มาเรียนที่สถาบัน ดังนั้นหลักสูตรช่วงอายุที่สอนจึงเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนถึงวัยเรียน เพื่อช่วยสร้างพื้นฐานกับให้เด็ก ได้มีความเก่งด้านทักษะชีวิต และความฉลาดรอบด้าน จึงได้แบ่งรูปแบบการเรียนให้กับเด็ก ที่ขอบอกว่าตอบโจทย์ในทุกช่วงพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างมากค่ะ

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี) ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

ทักษะการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กในวัยนี้ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่อยู่ ในขณะเดียวกันพ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็ก ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อสร้าง ทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้พร้อม

Quality kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียน ไปสอนลูกต่อที่บ้าน

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ ตา สัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนเข้าสู่ การสอนในทักษะขั้นต่อไป

Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์

Kinder (อายุ 3-5ปี) ช่วงคิดเป็นระบบ

สอนเรื่องการสังเกต สำรวจ จัดแบ่งแยกหมวดหมู่หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality kids นำเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับพัฒนาตามวัยของเด็กมาเป็นสื่อ และใช้เทคนิคการสอนในระบบ A.N.T (Advanced Neurological Teaching) มากระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งการสังเกต การแยกแยะหมวดหมู่ ทักษะการจัดลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อสมองเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดเป็นความชำนาญ สมองจะสามารถ เชื่อมโยงข้อมูลได้ อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีการสื่อสารที่ดี

Primary (อายุ 6-12 ปี) ช่วงครบทุกความฉลาด

สอนเรื่องการวิเคราะห์ ให้เด็กมีวิจารณญาณไตรตรองปัญหาเฉพาะหน้า วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น มีสังคม สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล คือ การเอาตัวรอดในสังคม

หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality kids มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา การวิเคราะห์สถานการ์ของตนเองและเพื่อน ให้ตนเองเป็นผู้แพ้และผู้ชนะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเอง และดึงองค์ความรู้จากห้องเรียนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์

สถาบัน Quality kids เป็นอีก 1 ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ปกครองรุ่นใหม่ ที่มองเห็นความสำคัญการเรียนรู้ของลูก  โดยที่ไม่กดดันยัดเยียดหลักสูตรวิชาการกับลูกมากจนเกินไป ที่สถาบันเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุก จะช่วยสร้างการจดจำที่ดีให้กับเด็ก ๆ ความรู้ที่ได้จากสถาบันเสริมทักษะเด็ก Quality Kids จะช่วยต่อยอดการ เรียนรู้ในห้องเรียน ให้เก่ง และมีประสิทธิมากขึ้นได้ด้วยนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกมีก้าวแรกในการใช้ชีวิตที่แข็งแรง ประสบความสำเร็จในอนาคต อย่ารอช้าที่จะส่งเสริม “เพิ่ม ทักษะชีวิต คิดเป็นระบบ ครบทุกความฉลาด” ให้ลูกน้อยกันที่ “สถาบันเสริมทักษะชีวิตเด็ก Quality Kids ควอลิตี้ คิดส์”

สำหรับครอบครัวที่สนใจอยากให้ลูกน้อยได้มาเรียนรู้กันที่สถาบันควอลิตี้ คิดส์  หรือหากทางคุณพ่อคุณแม่มีคำถามที่อยากทราบเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาได้ที่ Inbox FB : QualityKids คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่พลาดพาลูกๆ มาเรียนเพิ่มทักษะชีวิตกันที่ สถาบันเสริมทักษะชีวิตเด็ก Quality Kids ทั้ง 15 สาขาใกล้บ้านกัน นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.