fbpx

หลักสูตรของเรา

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

Toddler (อายุ 1.5 - 3 ปี)
ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียนไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ - ตาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

Kinder (อายุ 3 - 5 ปี)
ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง

หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

Primary (อายุ 6 - 12 ปี)
ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล คือการเอาตัวรอดในสังคม

หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา ให้ตนเองเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและดึงองค์ความรู้จากห้องเรียนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

error: Content is protected !!