fbpx

ทีมบริหาร

ดร. ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์)
ผู้บริหาร

Mr.Matthew Brady (ครูแม็ทท์)
ผู้บริหาร

นายกิตติ ใจยา (ครูหนิง)
ผู้จัดการทั่วไป

นางสรทนัต รอดสุข (ครูนัจ)
ทีมบริหาร

นางสาวยุพาภัทร พลเสน (ครูอิ๊บ)
ทีมบริหาร

นางสาวจิราวรรณ วรรณวิจิตร (ครูเก้ง)
ทีมบริหาร

นางสาวฤทัยรัตน์ ธรรมชาติ (ครูต่าย)
ทีมบริหาร

นางสาวเบ็ญจมาศ เพ็ชรดอน (ครูปุ้ย)
ทีมบริหาร

นางสาวศิลาพร ศรีพล (ครูตุ๊กตา)
ทีมบริหาร

นางสาวสมลักษณ์ จิระนันทราพร (ครูฝน)
ทีมบริหาร

นางสาววราลักษณ์ สิริสรรพสาร (ครูนิล)
ทีมบริหาร

นางสาวบุญศิริ ฤทธิ์บัณฑิต (ครูเอ๋)
ทีมบริหาร

error: Content is protected !!