Our Philosophy

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้นระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียบเรียงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

Our Philosophy

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียบเรียงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

Our Philosophy

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้นระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียบเรียงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids ( 4 Concept)

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids (4 Concept)

Focus สมาธิดี

ความสามารถในการดจ่อ ก่อให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้ทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cognitive speed คิดไว

สมองที่ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ จะเชื่อมโยง เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ได้ ส่งผลให้คิดได้หลากหลายและว่องไว

Happiness มีความสุข

การเล่นที่สนุกสนาน ท้าทาย เหมาะกับความสามารถตน ส่งผลให้มีความสุขและสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

ความภาคภูมิใจเกิดจากการทำงานที่สำเร็จ ส่งผลให้กล้าฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงานได้

Focus สมาธิดี

ความสามารถในการดจ่อ ก่อให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้ทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cognitive speed คิดไว

สมองที่ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ จะเชื่อมโยง เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ได้ ส่งผลให้คิดได้หลากหลายและว่องไว

Happiness มีความสุข

การเล่นที่สนุกสนาน ท้าทาย เหมาะกับความสามารถตน ส่งผลให้มีความสุขและสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

ความภาคภูมิใจเกิดจากการทำงานที่สำเร็จ ส่งผลให้กล้าฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงานได้

Our Curriculum

Our Curriculum

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี)

ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียนไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ – ตาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Primary (อายุ 6-12 ปี)

ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล คือการเอาตัวรอดในสังคม หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา ให้ตนเองเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและดึงองค์ความรู้จากห้องเรียนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี)

ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียนไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ – ตาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Primary (อายุ 6-12 ปี)

ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล คือการเอาตัวรอดในสังคม หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา ให้ตนเองเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและดึงองค์ความรู้จากห้องเรียนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

Quality Kids

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า
และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด

ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์)
ที่อยากพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

Quality Kids

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนา
หลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า
และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด

ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง
ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์)
ที่อยากพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

Quality Kids

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนา
หลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า
และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด

ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง
ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์)
ที่อยากพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

Our History

โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง Quality kids Quality Kids เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดย ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็ก และ Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์) วิศวกรจากประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพ ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ได้คิดค้นการสอนระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching) โดยนําทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาการเด็กมาเป็นแกนในการออกแบบหลักสูตร จนได้เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต) ปัจจุบัน Quality Kids มีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วมากกว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ

Our History

โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง Quality kids Quality Kids เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดย ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็ก และ Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์) วิศวกรจากประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพ ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ได้คิดค้นการสอนระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching) โดยนําทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาการเด็กมาเป็นแกนในการออกแบบหลักสูตร จนได้เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต) ปัจจุบัน Quality Kids มีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วมากกว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ

The Statistics
Are In Your Favor

The Statistics Are In Your Favor

0
Qualified Teacher
0
Student Enroll
0
Result
0
Happy Parents

Our Testimonial

Our Testimonial

Our Testimonial

If you have any question please get in touch.

หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
© 2022 © Quality Kids. All rights reserved.