Our Curriculum

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี)

ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียนไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ – ตาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Primary (อายุ 6-12 ปี)

ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล คือการเอาตัวรอดในสังคม หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา ให้ตนเองเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและดึงองค์ความรู้จากห้องเรียนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
“สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ”
สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี
 26/55 Chanspace Building 3rd Floor Nanglinchi Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok, 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
© 2022 © Quality Kids. All rights reserved.