LOGO QK

หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
"สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ"

สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี

หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
"สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ"

สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี

หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต
"สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ"

สำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร
การเรียบเรียงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร
การเรียบเรียงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาท
การรับรู้ระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร
การเรียบเรียงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์
โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็ก
เชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี
พัฒนาการตามวัย
Quality Kids Offer

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี)

ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างทักษะชีวิต
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้
ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียน
ไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้
จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ – ตาสัมพันธ์
เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

Mummy Doo

Kiddy

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐาน
ของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง
หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids
นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน
เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็ก
ให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ
สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ได้อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว
และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Cuties

Brainy

Smart

Primary (อายุ 6-12 ปี)

ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย
มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น
สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล
คือการเอาตัวรอดในสังคม
หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids
มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้
เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหาให้ตนเอง
เป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเอง
และดึงองค์ความรู้จากห้องเรียน
มาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

Bright

Gifted

Talented

Excellence

พัฒนาการตามวัย
Quality Kids Offer

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี)

ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครอง
ควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว
เพื่อสร้างทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียน
ไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้น
ให้เด็กเรียนรู้จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้
และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ – ตาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

Mummy Doo

Kiddy

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids นำเกมการศึกษามาเป็น
สื่อการสอน เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ
ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้
จนเกิดความชำนาญ สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล
คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว
และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Cuties

Brainy

Smart

Primary (อายุ 6-12 ปี)

ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบ
ความท้าทาย มีความคิดเป็นของตัวเอง
มีเพื่อนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล คือการเอาตัวรอดในสังคม
หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids
มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา ให้ตนเองเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเอง
และดึงองค์ความรู้จากห้องเรียน
มาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

Bright

Gifted

Talented

Excellence

พัฒนาการตามวัย
Quality Kids Offer

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี)

ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างทักษะชีวิต
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้
ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียน
ไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้
จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้น
ปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก มือ – ตาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

Mummy Doo

Kiddy

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids
นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน เพื่อกระตุ้น
การทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้
มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ
ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ
สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล
คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Cuties

Brainy

Smart

Primary (อายุ 6-12 ปี)

ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย
มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น
สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล
คือการเอาตัวรอดในสังคม
หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids มุ่งเน้น
เกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะ
การวางแผน การแก้ปัญหา ให้ตนเองเป็นผู้แพ้หรือ
ผู้ชนะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและดึงองค์ความรู้
จากห้องเรียนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

Bright

Gifted

Talented

Excellence

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids (4 Concepts)

Focus สมาธิดี
Cognitive Speed คิดไว
Happiness มีความสุข
Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

Focus

สมาธิดี
ความสามารถในการจดจ่อ
ก่อให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้ทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cognitive Speed

คิดไว
สมองที่ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ จะเชื่อมโยง เหตุผล
และความคิดสร้างสรรค์ได้
ส่งผลให้คิดได้หลากหลาย
และว่องไว

Happiness

มีความสุข
การเล่นที่สนุกสนาน ท้าทาย เหมาะกับความสามารถตน
ส่งผลให้มีความสุขและสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

Self Esteem

ศรัทธาในตนเอง
ความภาคภูมิใจเกิดจากการทำงานที่สำเร็จ ส่งผลให้กล้าฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงานได้

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids (4 Concepts)

Focus สมาธิดี
Cognitive Speed คิดไว
Happiness มีความสุข
Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

Focus

สมาธิดี
ความสามารถ
ในการจดจ่อ
ก่อให้เกิดสมาธิ
ส่งผลให้ทำงาน
สำเร็จลุล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

Cognitive Speed

คิดไว
สมองที่ฝึกคิด
อย่างเป็นระบบ
จะเชื่อมโยงเหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ได้
ส่งผลให้คิดได้หลากหลายและว่องไว

Happiness

มีความสุข
การเล่นที่สนุกสนาน ท้าทาย เหมาะกับความสามารถตน
ส่งผลให้มีความสุขและสร้างงานที่
ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต

Self Esteem

ศรัทธา
ในตนเอง
ความภาคภูมิใจ
เกิดจากการทำงาน
ที่สำเร็จ ส่งผลให้
กล้าฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของงานได้

ผลลัพธ์จากการเรียนที่
Quality Kids
(4 Concepts)

Focus สมาธิดี

Focus

สมาธิดี
ความสามารถในการจดจ่อ
ก่อให้เกิดสมาธิ ส่งผลให้ทำงาน
สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Cognitive Speed คิดไว

Cognitive Speed

คิดไว
สมองที่ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ
จะเชื่อมโยงเหตุผล
และความคิดสร้างสรรค์ได้
ส่งผลให้คิดได้หลากหลายและว่องไว
Happiness มีความสุข

Happiness

มีความสุข
การเล่นที่สนุกสนาน ท้าทาย
เหมาะกับความสามารถตน
ส่งผลให้มีความสุขและสร้างงาน
ที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต
Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

Self Esteem

ศรัทธาในตนเอง
ความภาคภูมิใจ
เกิดจากการทำงานที่สำเร็จ
ส่งผลให้กล้าฝ่าฟันอุปสรรค
และสร้างสรรค์
เอกลักษณ์ของงานได้

ทำความรู้จัก Quality Kids

ทำความรู้จัก Quality Kids

ผลงานของ Quality Kids

ผลงานของ Quality Kids

The Statistics Are In Your Favor

0
Qualified Teacher
0
Student Enroll
0
Result
0
Learning Centers

The Statistics
Are In Your Favor

0
Qualified Teacher
0
Student Enroll
0
Result
0
Learning Centers

สาขา Quality Kids ในกรุงเทพและปริมณฑล

นางฟ้า 7
Click
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์) ชั้น 3
Tel.  02-047-0303        088-0228576

Click

สาขาสยามพารากอน
โซน Explorium Education Center
ชั้น 4A
Tel.    02-077-9990         089-692-7448

Click

สาขาปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, TowerB ชั้น 6

Tel.   02-882-6099
       089-676-7449

Click

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
Island Academy Zone ชั้น B
Tel.   02-947-6115        088-022-8580
Click
สาขาเอสพละนาด
รัชดา
ชั้น 3
Tel.   02-354-2064        088-022-8579
Click
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต,
โซน Robinson ชั้น 1

Tel. 02-286-7367

Click
สาขาแจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7
Tel.    02-835-3745         094-983-3353
Click
สาขาพระราม2
เซ็นทรัลพระราม 2,
โซนการศึกษา ชั้น 3

Tel. 02-872-4464

Click
สาขาพระราม3
เซ็นทรัลพระราม 3,
โซนการศึกษา ชั้น 7

Tel. 02-673-5645

Click
สาขาเดอะคริสตัล
ราชพฤกษ์
เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น 3
Tel.   02-102-3512        088-660-3337
Click
สาขามหาชัย
เซ็นทรัลมหาชัย ชั้น 2

Tel. 034-112-417

Click
สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค
เดอะคริสตัล พาร์ค
เอกมัย-รามอินทรา ชั้น 3
Tel.   02-052-0730        064-585-4560
Click
สาขาไอคอนสยาม
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 5
Tel.   02-288-0768        095-083-5468

สาขา Quality Kids
ในกรุงเทพและปริมณฑล

นางฟ้า 7
Click
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์) ชั้น3
Tel.  02-047-0303
088-0228576

Click

สาขาสยาม
พารากอน
โซน Explorium Education Center ชั้น 4A
Tel.  02-077-9990
089-692-7448

Click

สาขาปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, Tower B ชั้น 6

Tel.  02-882-6099
089-676-7449

Click

สาขาแฟชั่น
ไอส์แลนด์
Island Academy Zone ชั้น B
Tel.  02-947-6115 088-022-8580
Click
สาขา
เอสพละนาด
รัชดา
ชั้น 3
Tel.  02-354-2064
088-022-8579
Click
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต,
โซน Robinson ชั้น1

Tel. 02-286-7367

Click
สาขาแจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7
Tel. 02-835-3745
094-983-3353
Click
สาขาพระราม2
เซ็นทรัลพระราม 2, โซนการศึกษา ชั้น 3
Tel. 02-872-4464
Click
สาขาพระราม3
เซ็นทรัลพระราม 3, โซนการศึกษา ชั้น 7
Tel. 02-673-5645
Click
สาขา
เดอะคริสตัล
ราชพฤกษ์
เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น 3
Tel.  02-102-3512
088-660-3337
Click
สาขามหาชัย
เซ็นทรัลมหาชัย ชั้น2
Tel. 034-112-417
Click
สาขา
เดอะคริสตัล
พาร์ค
เดอะคริสตัล พาร์ค
เอกมัย-รามอินทรา ชั้น 3
Tel.  02-052-0730
064-585-4560
Click
สาขา
ไอคอนสยาม
ศูนย์การค้า
ไอคอนสยาม ชั้น 5
Tel.  02-288-0768
095-083-5468

สาขา Quality Kids
ในกรุงเทพและปริมณฑล

Click
สาขาพาราไดส์ พาร์ค
เสรีเซ็นเตอร์ ชั้น 3
Tel.  02-047-0303, 088-0228576

Click

สาขาสยามพารากอน
โซน Explorium Education Center ชั้น 4A
Tel.  02-077-9990, 089-692-7448

Click

สาขาปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, Tower B ชั้น 6

Tel.  02-882-6099, 089-676-7449

Click

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
Island Academy Zone ชั้น B

Tel.  02-947-6115, 088-022-8580

Click
สาขาเอสพละนาดรัชดา
ชั้น 3
Tel.  02-354-2064, 088-022-8579
Click
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, โซน Robinson ชั้น 1

Tel. 02-2867367

Click
สาขาแจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7
Tel. 02-835-3745, 094-983-3353
Click
สาขาพระราม2
เซ็นทรัลพระราม 2, โซนการศึกษา ชั้น 3
Tel. 02-872-4464
Click
สาขาพระราม3
เซ็นทรัลพระราม 3, โซนการศึกษา ชั้น 7
Tel. 02-673-5645
Click
สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น 3
Tel.  02-102-3512, 088-660-3337
Click
สาขามหาชัย
เซ็นทรัลมหาชัย ชั้น2
Tel. 034-112-417
Click
สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค
เดอะคริสตัล พาร์ค เอกมัย-รามอินทรา ชั้น 3
Tel.  02-052-0730, 064-585-4560
Click
สาขาไอคอนสยาม
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 5
Tel.  02-288-0768, 095-083-5468

สาขา Quality Kids ในต่างจังหวัด

นางฟ้า 8
Click
สาขาชลบุรี
ตึกน้ำ
Tel. 038-795-337
Click
สาขาหาดใหญ่
ตรงข้ามโรงแรมหรรษา เจบี
Tel. 074-346-399
Click
สาขาร้อยเอ็ด
ตรงข้ามการประปา ร้อยเอ็ด

Tel.    043-035-088
        061-954-4757

Click
สาขานครปฐม
Tel. 087-3694272
Click
สาขาชุมพร
Tel. 064-5057785

สาขา Quality Kids
ในต่างจังหวัด

นางฟ้า 8
Click
สาขาชลบุรี
ตึกน้ำ
Tel. 038-795-337
Click
สาขาหาดใหญ่
ตรงข้าม
โรงแรมหรรษา เจบี
Tel. 074-346-399
Click
สาขาร้อยเอ็ด
ตรงข้ามการประปา ร้อยเอ็ด

Tel.   043-035-088
       061-954-4757

Click
สาขานครปฐม
Tel. 087-3694272
Click
สาขาชุมพร
Tel. 064-5057785

สาขา Quality Kids
ในต่างจังหวัด

Click
สาขาชลบุรี
ตึกน้ำ
Tel. 038-795-337
Click
สาขาหาดใหญ่
ตรงข้ามโรงแรมหรรษา เจบี
Tel. 074-346-399
Click
สาขาร้อยเอ็ด
ตรงข้ามการประปา ร้อยเอ็ด

Tel. 043-035-088, 061-954-4757

Click
สาขานครปฐม
Tel. 087-3694272
Click
สาขาชุมพร
Tel. 064-5057785
จะดีแค่ไหนที่บุตรหลานและเด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดของคุณ
จะมีทักษะสมองที่โดดเด่นและสามารถค้นหาศักยภาพของตัวเอง
ได้ตั้งแต่เด็ก มาร่วมกันพัฒนาและดึงศักยภาพของเด็ก
57 ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
จะดีแค่ไหนที่บุตรหลานและเด็กๆ
ในพื้นที่จังหวัดของคุณ
จะมีทักษะสมองที่โดดเด่น
และสามารถค้นหาศักยภาพของตัวเองได้ตั้งแต่เด็ก
มาร่วมกันพัฒนาและดึงศักยภาพของเด็ก
57 ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 02-286-7367-8
 infromation@qualitykids.net
© 2022 © Quality Kids. All rights reserved.
Add Friend Quality Kids