Connect With Us!

Our Philosophy

สร้างทักษะชีวิต ด้วยระบบ A.N.T.
(Advanced Neurological Teaching)

ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้นระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร
การเรียบเรยีงข้อมูลให้คิดเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดี

ผลลัพธ์จากการเรียนที่ Quality Kids ( 4 concept)

Focus สมาธิดี

จดจ่อกับสิ่งที่ทำ

Cognitive speed คิดไว

มีไหวพริบ คิดเป็นระบบแก้ปัญหาได้ดี

Happiness มีความสุข

มองโลกในแง่ดีควบคุมอารมณ์ตนเองได้

Self Esteem ศรัทธาในตนเอง

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเข้าใจสังคมได้ดี

Our Curriculum

Toddler (อายุ 1.5-3 ปี)

ช่วงเพิ่มทักษะชีวิต

วัยนี้เด็ก ๆ ยังปรารถนาการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

Quality Kids ได้คิดค้นหลักสูตรเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้นำเคล็ดลับในห้องเรียนไปสอนลูกต่อที่บ้าน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากของจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้และฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ – ตาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน

Kinder (อายุ 3-5 ปี)

ช่วงคิดเป็นระบบ

วัยแห่งการสร้างรากฐานของวงจรการคิดให้เข้มแข็ง

หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids นำเกมการศึกษามาเป็นสื่อการสอน เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะการสังเกต ทักษะการแยกแยะ ทักษะการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเด็กได้ฝึกทักษะเหล่านี้จนเกิดความชำนาญ สมองจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ได้รวดเร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

Primary (อายุ 6-12 ปี)

ช่วงครบทุกความฉลาด

วัยพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง เด็กวัยนี้ชอบความท้าทาย มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองส่วนมากกังวล คือการเอาตัวรอดในสังคม

หลักสูตรสำหรับเด็กวัยนี้ Quality Kids มุ่งเน้นเกมกลยุทธ์มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา ให้ตนเองเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการอารมณ์ตนเองและดึงองค์ความรู้จากห้องเรียนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้

Quality Kids มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ที่อยากพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

Our History

โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง Quality kids
Quality Kids เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 โดย ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็ก และ Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์) วิศวกรจากประเทศนิวซีแลนด์
ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพ ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ได้คิดค้นการสอนระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching) โดยนําทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาการเด็กมาเป็นแกนในการออกแบบหลักสูตร จนได้เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต)
ปัจจุบัน Quality Kids มีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วมากกว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ

The Statistics Are In Your Favor

99%

Qualified Teachers

90%

Students Enrolled

100%

Results

97%

Happy Parents

Our Testimonial

Our Blog

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is a major source of reference for this kind of work....

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is a major source of reference for this kind of work....

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is a major source of reference for this kind of work....

If you have any question please get in touch.